1399/01/06 21:29
توزيع ماسك رايگان توسط نيروهاي بسيج پايگاه شهيد بهشتي ياتان
توزیع ماسک رایگان توسط نیروهای بسیج پایگاه شهید بهشتی یاتان با هماهنگی وحضور فرماندهی حوزه بسیج شهید چمران در روستاهای خانقاه،خان آباد ،مقصودآبادو کره بر

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved