1399/01/06 13:42
عمليات ضدعفوني و گندزدايي روستاهاي اوجان و صالح آباد
عملیات ضدعفونی و گندزدایی روستاهای اوجان و صالح آباد توسط حوزه مقاومت بسیج علی ابن ابیطالب(ع) بخش مرکزی

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved