1398/11/23 21:00
آگهي اسامي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي
در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن , بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای حوزه ساوه و زرندیه به شرح فوق اعلام میشود.

روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ساوه

@Savehfr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved