1398/05/24 13:36
باحضور نمكي وزير بهداشت شركت مهبان دارو افتتاح شد
باحضور نمكي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، آقازاده استاندار مركزي، فرخي معاونت برنامه ريزي استانداري، 'ميرزايي' معاون استاندار و فرماندار شهرستان، منصوري نماينده مردم ساوه و زرنديه به همراه جمعي از مسئولين آيين خط جديد توليد داروهاي انساني و مكمل هاي غذايي - دارويي در شركت مهبان دارو افتتاح شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved