1398/05/13 08:23
بازديد بيرانوند نايب رئيس كميسيون آموزش و خرم معاون پارلماني وزير آموزش و پرورش در مجلس شوراي اسلامي از برخي مدارس شهرستان ساوه
بازدید بیرانوند نایب رئیس کمیسیون آموزش و خرم معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی از برخی مدارس شهرستان ساوه

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved