1398/05/06 09:02
برگزاري جلسه شوراي ترافيك ساوه
در این نشست که به ریاست الیاسی معاون عمرانی فرماندار و باحضور اعضا برگزار شد ، در خصوص وضعیت تردد خودرو در محدوده بیمارستان 250 تخت خوابی بحث و تبادل نظر شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved