1398/04/23 08:05
مزار شهداي غرق آباد غبارروبي و گلباران شد
فرماندار ساوه در بدو ورود به این شهر مزار شهدا را گلباران کرد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved