1398/04/05 13:57
مدير كل امور روستايي و شوراهاي استانداري مركزي با فرماندار ساوه ديدار كرد
"علی میرزایی" معاون استاندار و فرماندار ساوه در این دیدار آموزش برای دهیاران را مهم تلقی کرد و گفت : از قابلیت و ظرفیت های روستاها در انجام امور باید بهره بیشتری برد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved